ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията, които възникват между „Кинтек“ ООД, наричан за краткост „Доставчик“, и лицата, използващи уеб сайта, находящ се на интернет адрес: http://kintech.bg/, и/или услугите, предоставяни чрез него, наричани за краткост Потребители“.

Кинтек“ ООД, е търговско дружество регистрирано и действащо под законите на Република България, ЕИК 131079897, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Миле Попйорданов” №37, e-mail: office@kintech.bg, телефон за контакт: (+359) 2 961 72 77, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Кинтек“ ООД си запазва правото да извършва промени в Общите правила по всяко време, като своевременно публикува съобщение за тези промени на интернет адрес: http://kintech.bg/

Всеки потребител, който използва услугите на сайта, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползвате услугите на сайта и че е запознати с настоящите Условия и се задължавате да ги спазва.

Потребителят следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да пристъпи към ползване сайта. Всяко използване на Сайтa на Доставчика означава, че Потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно.

I. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на Общите условия за ползване на сайта http://kintech.bg/, използваните в него термини и изрази ще имат следното значение:

    1. Доставчик“ - “Кинтек“ ООД.

    2. Сайт“ – домейнът на http://kintech.bg/;

    3. Потребител“ – всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта на Доставчика по какъвто и да е начин; включително лице, което отправя заявка за сключване на договор с Доставчика;

    4. Заявка”електронен документ за направената от Потребител заявка за записване за Услуги, предоставяни от Доставчика;

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

2.1.  При използване на Сайта Потребителят се задължава да спазва Общите условия и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

2.2. Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на Сайта.

2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители, като Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

2.4.  При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство да уведоми Потребителя като публикува на видно място в сайта си съобщение за изменението на Общите условия.

2.5. Когато Потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, той може по всяко време да преустанови ползването на сайта.

2.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

III. КОНТАКТНА ФОРМА

3.1. Чрез Сайта Доставчикът предоставя на Потребителя възможност да предостави запитване до „Кинтек“ ООД. Запитването по никакъв начин не задължава заявителя за сключване на договорни отношения с Доставичка, а е направена само и единствено с цел неговото улеснение м.

3.2. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави пълна, вярна и актуална информация при попълване на данните си в Контактната форма. Задължителните за попълване полета са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от при попъване на Контактната форма с цел обработка на Запитването от страна на Доставчика. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за контакт. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация по попълване на Контактната форма, Доставчикът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3.3. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на обработка на Заявка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/потвърждение, Заявката, ведно с личните данни на Потребителя, ще бъдат изтрити от Доставичка без да бъдат обработвани по-нататък.

IV. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Доставчика, на други потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Сайта - търговски марки, лога, мултимедийно съдържание на Сайта или Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Доставчикът, свързано с него лице или друг потребител.

4.2. Доставчикът притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

4.3. Всякакво Съдържание до което Потребителят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

4.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Сайта на Доставчика, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

4.5. Нерегламентираното използване на обекти на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4.6. Потребителят има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писмено съгласие на Доставчика и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Доставчика и Потребителя и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика.

V. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на приложението на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика, то той не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

5.2. Доставчикът не носи отговорност за невъзможност или затруднение за ползване на Сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрола, при проблеми, дължащи се на оборудването на Клиента, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Сайта.

5.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

VI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация подадена чрез контактната форма на Сайта.

6.2. Доставчикът е осигурява защитата им съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Доставчикът обработва предоставените лични данни на Потребителя съгласно ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на сайта на „Кинтек“ ООД.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

7.2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

7.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА. КОНТАКТИ

Търговско наименование на Доставчика: „Кинтек“ ООД, ЕИК 131079897, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Миле Попйорданов” №37

Електронна поща: office@kintech.bg;Настоящите Общи условия са в сила от 24.01.2019 г.

Общите условия са последно актуализирани на 24.01.2019  г.