1 "... Смятаме, че „Кинтек“ ООД е професионалист в своята област и лоялен контрагент, който изпълнява качествено и в уговорените срокове всички поети към деловите си партньори ангажименти, като може да постигне все по-големи успехи в качеството на предлаганите от дружеството услуги при дадена възможност за изява и реализация. ..."

Жасмин Радева - Директор на дирекция "Снабдяване и логистика" в Мобилтел ЕАД

Изтегли референцията

 

2 "... .През времето на нашето сътрудничество, което продължава и до днес, „Кинтек“ ООД работи като лоялен партньор, на когото може да се разчита като на добро качество на предлаганите услуги, така и на спазени срокове за изпълнение на поетите ангажименти. ..."

Живко Ангелов - ИТ Мениджър в Актавис ЕАД 

Изтегли референцията

 

3 "...Кинтек ООД се изяви като фирма с отлична организация и прецизност. Извършените ремонти са с високо качество и бяха изпълнени в минимални срокове. ..."

Тодор Модев – Областен управител на София област

Изтегли референцията

 

4 "...Фирма „Кинтек” ООД демонстрира изграден стил на работа, висок професионализъм и рутина при извършване на поетите ангажименти . ..."

Станислав Станчев - Ръководител сектор ТОП "Кинтекс"ЕАД

Изтегли референцията

 

5 "...По моя преценка господин Красимир Крумов е най- кфалифицирания сервизен техник в национален мащаб на инженерни копирни машини. ... 

Инж. Михаил Страшилов – Мениджър „Инфраструктурни обекти” в „Сименс” ЕООД

Изтегли референцията

 

6 "...Като наш търговски партньор, Кинтек ООД стриктно е изпълнявал своите задължения, съобразявайки се с поетите ангажименти за извършване на уговорените услуги качествено, и в рамките на договорените срокове, което е и основание фирмата да се утвърди като един от предпочитаните ни партньори ..."

Людмил Тасков - Директор дирекция "Административна"

Изтегли референцията